Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant

Hvordan er jeres arbejdsmiljø?

En stor del af arbejdsmiljørepræsentantens opgaver afhænger af forholdene på den enkelte virksomhed.

Du skal derfor først og fremmest, sammen med de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøgruppen, sætte dig ind i de forhold, der er vigtige i forhold til medarbejderne og lederne på din virksomhed.

Er der nogle særlige problemstillinger, som I bør være opmærksomme på inden for jeres branche? Er der undersøgelser, der skal sættes i gang? Eller har I ting, som der skal følges op på?

Det vigtigt at få afklaret, hvilke opgaver du skal være med til at løse

Som arbejdsmiljørepræsentant indgår du som en del af arbejdsmiljøorganisationen. Hvordan organisationen er sammensat hos jer afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse og de aftaler, der er indgået på området.  Under “Organisering af arbejdsmiljøarbejdet” kan du læse mere om de måder, som arbejdsmiljøarbejdet kan organiseres på.

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver

Arbejdsmiljøarbejdet består af to typer af opgaver:

 1. de overordnede (strategiske) opgaver og
 2. de daglige (operationelle) opgaver.

På virksomheder med 35 eller flere ansatte varetager arbejdsmiljøudvalget de overordnede (strategiske) opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø. Her sætter arbejdsmiljøudvalget blandt andet konkrete mål for arbejdsmiljøarbejdet og og planlægger, hvordan man vil nå dem. 

De daglige (operationelle) opgaver udføres af arbejdsmiljøgrupperne.

På virksomheder uden udvalg – dvs. med 10-34 ansatte varetager arbejdsmiljøorganisationen både de daglige og de overordnede opgaver. 

Eksempler på strategiske opgaver

Her er et udpluk af de strategiske opgaver:

Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed, herunder:

 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse.
 • Sørge for en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning, medlemmer m.m. 
 • Sørge for at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
 • Rådgive arbejdsgiveren om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål, herunder hvordan arbejdsmiljøet integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • Sørge for at årsagerne til ulykker og/eller erhvervssygdomme undersøges og sørge for foranstaltninger, der hindre gentagelser.
 • Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
 • Holde sig orienteret om lovgivningen på området.
 • Opstille principper for oplæring og instruktion og sørge for det bliver kontrolleret, at de bliver overholdt.
 • Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan. 

Eksempler på operationelle opgaver

Her er et udpluk af de operationelle opgaver:

Deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, herunder: 

 • Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 • Være nysgerrige og forudse mulige risici. For eksempel ved at iagttage det psykiske arbejdsmiljø, foretage runderinger, være opmærksomme på steder, hvor der kan være behov for særlige fremgangsmetoder eller procedurer. Det kan for eksempel være i forbindelse med støj, tunge løft, eller indkøb.
 • Deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderinger (APV)
 • Sikre, at der er arbejdspladsbrugsanvisninger eller andre tjekskemaer.
 • Gennemføre runderinger og løbende kontrol.
 • Registrere nærved-ulykker.
 • Komme med forslag til nye initiativer.
 • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.
 • Give information videre og gå i dialog om arbejdsmiljøforhold.
 • Sikre medinddragelse og medindflydelse.
 • Påvirke adfærden hos de ansatte og være gode forbilleder1. Tal med din forgænger 

Hvordan kommer du i gang?

Syv gode råd

 1. Tal med din forgænger

En god måde at få et hurtigt overblik på er ved at tale med din forgænger på posten. Aftal et møde, hvor I gennemgår de opgaver, du skal løse. Sørg for undervejs at stille spørgsmål til de ting, du er i tvivl om.

 1. Find ud af om der er aktuelle sager, der skal følges op på

Læs de tidligere referater fra møderne i arbejdsmiljøorganisationen. Find ud af om den årlige drøftelse har været holdt, og hvad resultaterne var. Er der aktuelle sager, der skal følges op på?

 1. Find ud af hvordan arbejdsmiljøorganisationen ser ud

Virksomhederne kan vælge at tilrettelægge arbejdsmiljøarbejdet og indrette arbejdsmiljøorganisationen på mange forskellige måder. Det er derfor en god ide at starte med at finde ud af, hvordan arbejdsmiljøorganisationen ser ud på din arbejdsplads.

 • Hvem sidder i arbejdsmiljøorganisationen?
 • Er der flere end en arbejdsmiljøgruppe, og hvilke områder dækker de?
 • Hvordan fungerer samarbejdet?
 • Det er også en god ide at få klarlagt, hvem dine vigtigste samarbejds- og alliancepartnere er både eksternt og internt på arbejdspladsen.

Tjek jeres intranet eller spørg din forgænger, hvis der er oplysninger, som du mangler

 1. Afklar forventningerne til din rolle 

Det er en god ide at afklare de forventninger, som både du selv og andre har til din nye funktion. Den nemmeste måde er at spørge dem, der kan have forventninger til dig. Det kan være:

 • Ledelsen i arbejdsmiljøgruppen
 • Kolleger eller medarbejdere
 • Den øvrige arbejdsmiljøorganisation 
 • Samarbejds- eller MED-udvalget og ledelsen
 1. Etablér et godt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen

Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen er alfa og omega for et godt arbejdsmiljø. Så start med at blive enige om, hvordan I gerne vil have, at samarbejdet skal køre.

Tag en indledende drøftelse, hvor I aftaler:

 • Hvilke opgaver I skal løse
 • Hvordan I vil gøre det 
 • Hvordan jeres mødeform og mødetider skal være
 • Hvordan I inddrager kollegaer og medarbejdere
 • Det er også vigtigt, at I får afklaret, hvilke forventninger I har til hinanden og til arbejdsmiljøarbejdet.
 1. Indgå i netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøg om der findes netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter inden for din branche, som det kunne være relevant for dig at deltage i. Der er ofte viden at hente på din fagforenings hjemmeside.

 1. Hold din viden ajour

Som arbejdsmiljørepræsentant er det vigtigt, at du hele tiden holder din viden ajour inden for arbejdsmiljøområdet. Det kan for eksempel være viden om nye regler, vejledninger, værktøjer m.m.

Det er også en god idé at holde øje med, hvad andre virksomheder gør og på den måde få inspiration og ny viden, som I måske kan drage nytte af på jeres virksomhed.

Undersøg om der er kurser og konferencer, hvor det kunne være relevant for dig at deltage. 

Husk at du som arbejdsmiljørepræsentant har ret til 2 dages efteruddannelse inden for det første år.

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

I alle virksomheder skal arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere samarbejde om arbejdsmiljø.

Har virksomheden ti eller flere ansatte skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation.

Virksomhederne kan enten vælge at følge de regler, der er i bekendtgørelsen om samarbejde, sikkerhed og sundhed eller indgå en organisations- og virksomhedsaftale.

Et kendt eksempel på en organisations- og virksomhedsaftale er MED-aftalen, der er indgået på det offentlige område mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet. 

Teksterne herunder tager udgangspunkt i organiseringsform på det private område.

For virksomheder med højst ni ansatte

I virksomheder med højst ni ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed systematiseres, men der er ikke pligt til at danne en AMO.

For virksomheder med 10-34 ansatte
I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren er formand.  

For virksomheder med mindst 35 ansatte
I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra virksomhedens arbejdsmiljøgrupper. 

Særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder
Der gælder særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde.

Pligten til at organisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed indtræder her, når fem eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (fx byggepladsen) og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage.