Medarbejdere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver består 5A’s faste kerne af:


Poul Jønson

Malersvend

Som rådgiver i 5A arbejder Poul som autoriseret arbejdsmiljørådgiver indenfor forskellige brancher herunder  bygge- og anlægsområdet. Der arbejdes bl.a. med rådgivning om kemiske arbejdsmiljøproblemer som PCB, asbest og bly, forebyggelse af ulykker, arbejdsmiljøorganisation (AMO), APV, Plan for sikkerhed og Sundhed (PSS), projektgranskning, journal, og rådgivning om rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet.
Poul har stor praktisk erfaring fra arbejde i B/A branchen dels som malersvend, sjakbajs og sikkerhedsrepræsentant i på forskellige byggepladser.

Poul har arbejdet fuld tid som tilsynsførende i Arbejdstilsynet i 30 år bl.a. med tilsyn bestående af vejledning om arbejdsmiljø samt kontrol af arbejdsmiljø på byggevirksomheder og byggepladser. Poul har særligt branchekendskab til entreprenør, murer, tømrer, VVS, smede, gulvlæggere, glarmestre, malere, elinstallatører, projekterende og rådgivere og bygherre. Der ud over har han arbejdet på tværs af alle brancher med løfte- hejse- og transportredskaber og nedtagning eller indkapsling af asbest, karlit m.m. Poul har tillige arbejdet med undersøgelse af akutte ulykker og dødsulykker hvor politiet anmoder Arbejdstilsynet om bistand til, at udrede årsagen til ulykken og tage stilling til hvilke forebyggende foranstaltninger der skal etableres, før arbejdet kan fortsætte. Disse ulykker forekommer indenfor alle brancher, men ofte inden for B/A branchen, landbrug og skovbrug.

Poul Jønson er uddannet arbejdsmiljøkoordinator inden for bygge- og anlægsområdet, og har stor erfaring med arbejde som arbejdsmiljøkoordinator i forskellige byggeprojekter i både projekterings- og byggefaserne. Poul arbejder som autoriseret arbejdsmiljørådgiver indenfor det fysiske område.


Anne Lintrup
Fysioterapeut

Anne Lintrups baggrund er:

 • Cand. mag. i Arbejdslivsstudier og Psykologi fra RUC
 • Fysioterapeut
 • Uddannet process- og teamcoach fra RUC
 • Uddannet underviser på arbejdsmiljøuddannelserne
 • Konsulent indenfor arbejdsmiljø

Anne har 16 års erfaring inden for området. Anne har en generel og robust erfaring og viden med arbejdsmiljø blandt andet som tilsynsførende i Arbejdstilsynet i 7 år.

Hun har indblik i mange branchespecifikke problemområder, og arbejder med løsning af disse. Anne kender til formelle og materielle regler og krav til arbejdsmiljøet, og har  grundigt viden til Arbejdstilsynets tilsynsmetoder. Endvidere underviser Anne på de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser, og formidler viden om arbejdsmiljø på mange niveauer i virksomhederne.

Med sin baggrund, gennemfører Anne undersøgelser og kortlægning af virksomhedens psykiske arbejdsmiljø, samt udarbejdelse af handlingsplaner ud fra undersøgelsens resultater. Anne arbejder som autoriseret arbejdsmiljørådgiver indenfor muskel- og skelet området.


Birgit Tamberg
Cand.psych. fra Københavns Universitet
Arbejds- og organisationspsykolog

Som rådgiver i 5A arbejder Birgit med arbejdsmiljørådgivning indenfor forskellige brancher fra som fx B/A området og administrationsområdet. Der arbejdes bl.a. med rådgivning om psykisk arbejdsmiljø, ulykker, arbejdsmiljøorganisation (AMO) og APV. Birgit varetager herudover forskellige undervisningsopgaver.
Birgit har gennem en længere årrække undervist i socialpsykologi på sundhedsuddannelser og for faglige klubber på arbejdspladser.
Herefter har Birgit gennem mange år og indtil ultimo 2011 været ansat i Arbejdstilsynet – hvor hun især har arbejdet med

 • udvikling af tilsyn med psykisk arbejdsmiljø,
 • vurdering af psykisk arbejdsmiljøforhold i forbindelse med
  • stor arbejdsmængde,
  • uklare krav,
  • følelsesmæssige belastninger,
  • traumatiske hændelser og vold,
 • vejledning om løsning af psykiske arbejdsmiljøproblemer ved risiko for
  • stor arbejdsmængde,
  • uklare krav,
  • følelsesmæssige belastninger,
  • traumatiske hændelser og vold,
  • arbejde på skiftende og ubekvemme tider,
  • konflikter og mobning,
 • telefonisk vejledning af virksomheder og ansatte om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen,
 • telefonisk vejledning og afklaring med ansatte og pårørende, der oplever sig mobbet eller udsat for anden urimelig behandling på en arbejdsplads,
 • været vejleder, sparringspartner og mentor for kolleger.

Via mange år som tilsynsførende har hun derfor stor erfaring i

 • forebyggelse af psykiske arbejdsmiljøproblemer,  
 • undersøgelses- og tilsynsmetoder på det psykosociale område, herunder undersøgelse af virksomheders sikkerhedskultur,
 • de krav som Arbejdstilsynet kan stille som myndighed.

Hun har stor viden om forebyggelse af psykiske arbejdsmiljøproblemer i forskellige brancher, herunder fx brancheområder som folkeskole-, social- og sundhedsområdet, hospitaler, kirker mv.
Birgit har som tilsynsførende udført tilsyn i mange forskellige brancher, og har dermed også kendskab til andre arbejdsmiljøproblemområder samt Arbejdstilsynets generelle tilsynsmetoder.

Birgit arbejder som autoriseret arbejdsmiljørådgiver indenfor psyk-området.


Peter Klaus

Uddannelse:

 • 1990-1996 Diplom Ingenieur hos BTU Cottbus;
 • 1998 efteruddannelse i certificering hos EMAS og ISO hos IHK Dresden
 • 1999 efteruddannelse som energiansvarlig
 • 2003 BST-Grundkursus
 • 2005 AMU-kurser indenfor regnskab og iværksætteri
 • 2006 ATex-Grundkursus hos Brandteknisk Institut

Erhvervserfaring

August 1996 til april  2000

Direktionsassistent hos ”Gröberner Deponiebetriebsgesellschaft” en affaldsvirksomhed med 120 ansatte, hvor Peter var ansvarlig for arbejdsmiljøarbejde, miljøcertificering, PR-arbejde samt energimanagement. Han havde tæt samarbejde med den tyske Version af At og BST (Gewerbeaufsicht und Unfallkassen) samt virksomhedens arbejdsmiljørådgiver.

Oktober 2001 til oktober 2005

Konsulent hos BST Bornholm.

Opgaveløsning indenfor indeklima, ventilation, kemi, APV, holdt kurser sammen med en ergoterapeut indenfor rengøring(kemi), arbejde med styren og isocyanat. Har haft måleopgaver på et bredt område.

April 2006 til april 2014

Konsulent hos BST Køge, overgik 2010 til Arbejdsmiljøcentret.

Opgaveløsning omfattede alle slags målinger og rådgivning bl.a. indenfor områderne biologisk og fysisk arbejdsmiljø. Fokus var indenfor indeklima, ventilation, støj, kemi, APV, Radonstråling, affaldshåndtering, ATEX, belysning, maskiner, indretning af kontorer. Kunderne var storindustri, mellemstore og små virksomheder, sygehuse, amter, skoler, arresthuse, daginstitutioner, rådhuse, jobcentre.

Fra Februar 2014

Arbejdsopgaver indenfor indeklima, affaldshåndtering, støj, ventilation og radonstråling.

Peter Klaus arbejder som autoriseret arbejdsmiljørådgiver indenfor det fysiske og biologiske område.


Sonja Ploug Jensen
Kemiingeniør fra Ingeniørakademiet på DTU
Sonja er partner og daglig leder af 5A ApS

Som rådgiver i 5A arbejder Sonja med arbejdsmiljørådgivning indenfor mange forskellige brancher som frisørområdet, skoler, snedker og tømrer herunder B/A området. Der arbejdes bl.a. med rådgivning om kemiske arbejdsmiljøproblemer som PCB, asbest og bly, forebyggelse af ulykker, arbejdsmiljøorganisation (AMO), APV, Plan for sikkerhed og Sundhed (PSS), projektgranskning, journal, kemisager og arbejdspladsbrugsanvisninger, og rådgivning om rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet. Sonja har herudover en del undervisningsopgaver fx indenfor kemiområdet og tilsynsklargøring.
Sonja Ploug Jensen er uddannet arbejdsmiljøkoordinator inden for bygge- og anlægsområdet.
Sonja har mange års erfaring som tilsynsførende i Arbejdstilsynet og har herudover mange års ledelseserfaring bl.a. som tilsynschef for Sjælland.
Sonja har været kontorchef i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøfaglige kontor – kontor for Videngrundlag. I det arbejdsmiljøfaglige kontor arbejder tilsynets spidskompetencer på det arbejdsmiljøfaglige område, og her fastlægges det arbejdsmiljøfaglige niveau for arbejdsmiljøet. Dette sker bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af regler, information- og vejledningsmateriale og planlægning af arbejdsmiljøindsatser.
Sonja har stor erfaring fra indsats- of tilsynsplanlægning. Hun er uddannet arbejdsmiljøkoordinator og har stor erfaring med arbejde som arbejdsmiljøkoordinator i forskellige byggeprojekter i både projekterings- og byggefaserne.

Sonja har viden om forebyggelse af de centrale typer arbejdsmiljøproblemer indenfor ulykker, kemi og indeklima. Hun har stor erfaring i og kendskab til

 • forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer bygge og anlægsområdet,
 • forebyggelse på kemiområdet og ulykkesområdet, herunder
 • kemisk risikovurdering og instruktion samt undersøgelse af virksomheders sikkerhedskultur,
 • arbejdsmiljøorganisation (AMO), APV arbejde,
 • Arbejdstilsynets undersøgelses- og tilsynsmetoder, samt
 • krav som Arbejdstilsynet kan stille som myndighed,
 • forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer i forskellige brancher.

Som kontorchef i Kontoret for Videngrundlag var Sonja bl.a. ansvarlig for projekterne om udarbejdelse af Arbejdstilsynets redegørelser om det kemiske arbejdsmiljø ved anvendelse af kviksølv på Grindstedværket, anvendelse af styren på LM Wind Power og træimprægnering på Collstrups virksomheder.

Sonja Ploug arbejder som autoriseret arbejdsmiljørådgiver indenfor det kemiske og fysiske område.